Takuuehdot 01/2011


I Takuu

 1. Valopaa Oy myöntää takuun valmistamilleen ja markkinoimilleen tuotteille (jäljempänä ´laite´).
 2. Näissä takuuehdoissa takuuvastuu ja sen rajoitukset on määritelty yksityiskohtaisesti.
 3. Valopaa Oy takaa, että oikein asennettuina laitteet, joita käytetään suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti, ja mahdollisten käyttöohjeiden sekä voimassa olevien määräysten mukaisesti, toimivat virheettömästi sekä ovat myös virheettömiä raaka-aineiltaan.
 4. Takuuaika alkaa laitteen hankintaa koskevaan laskuun ja/tai lähetteeseen merkitystä toimituspäivästä.
 5. Takuuaika tuotteille:
  a. VP valaisimien takuuaika on 2 vuotta, ellei toisin sovita. Takuuaika on 5 vuotta, mikäli valaisin ja käyttöpaikka on rekisteröity, ja käyttö on tarkoituksen mukaista. Takuuaikana valaisimien valonmäärän sallitaan laskevan enintään 30 % luvatusta valonmäärästä.
  b. VPM moduulien, liitäntälaitteiden ja muiden komponenttien takuuaika on 1 vuosi. Tämä koskettaa myös varaosana myytäviä moduuleja ja komponentteja.
  c. Ohjelmistotuotteille on mahdollisuus sopia ylläpitosopimus.
  d. Takuukorjaukset eivät vaikuta takuuaikaan.
 6. Vian ilmetessä on asiakkaan ilmoitettava siitä viipymättä Valopaa Oy:lle sähköpostilla support (a) valopaa.com, muutoin kirjallisesti tai puhelimitse 010 4708895. Mikäli vika aiheuttaa vahinkoa tai vahingon vaaraa, tulee ilmoitus tehdä välittömästi. Ilmoituksen tulee yksilöidä vian laatu, laitteen sijainti, laitteen asentaja sekä ilmoittajan yhteystiedot.

 

II Takuukorjaukset

 1. Vain Valopaa Oy tai Valopaa Oy:n määrittelemä huoltoliike voi suorittaa takuukorjauksia.
 2. Takuukorjaus tarkoittaa takuun perusteella suoritettua laitteen korjaustyötä, riippumatta vaihdettavien osien määrästä. Takuu sisältää myös laitteen lähettämisen takaisin asiakkaalle.
 3. Takuukorjauksen suorittamiseksi voidaan edellyttää, että korjauksen suorittajalle esitetään laitteen hankintaa koskeva maksutosite ja lasku, josta ilmenee laitteen yksilöinti ja laitteen toimituspäivämäärä.
 4. Laite tulee toimittaa takuukorjauksen suorittajalle.
 5. Velvollisuus suorittaa takuukorjaus ja takuu raukeavat:
  a. mikäli laitteen arvokilpeä on muutettu tai se on poistettu;
  b. laitteen ostoa koskevaa maksutositetta ei esitetä;
  c. mikäli joku muu kuin Valopaa Oy tai asianmukaiset sähköasennusoikeudet omaava urakoitsija on tehnyt asennuksen;
  d. mikäli joku muu kuin Valopaa Oy tai Valopaa Oy:n määrittelemä huoltoliike on tehnyt laitteelle korjauksia;
  e. laite on asennettu siten tai laitteelle on tehty korjauksia siten, että työtä ei voida pitää ammattimaisesti ja ammattitaitoisesti tehtyinä;
  f. laite on rikottu mekaanisesti tai sille on aiheutettu korroosiota;
  g. laitetta ei ole käytetty suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti ja käyttöohjeiden sekä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

 

III Poikkeukset

 1. Takuu ei kata:
  a. vikaa joka aiheutuu siitä, että laitetta ei ole asennettu oikein tai laitetta ei ole käytetty suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti ja käyttöohjeiden sekä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
  b. vikaa, joka aiheutuu huollon laiminlyönnistä tai laitteen epäasianmukaisesta säilytyksestä.
  c. käyttäjän laitteelle aiheuttamaa vahinkoa.
  d. vikaa, jonka aiheuttaa salamanisku tai jännitteen muutos tai muu vastaava vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva seikka.
  e. vikaa, joka aiheutuu laitteen korjauksesta tai huollosta, mikäli korjauksen on suorittanut joku muu kuin Valopaa Oy tai asianmukaiset Valopaa Oy:n määrittelemä huoltoliike.
  f. sellaisten osien, kuten ledien, liitäntälaitteiden jne. vaihtamista ja korvaamista, joihin kohdistuu kulumista laitteen normaalin käytön seurauksena. Yksittäisen ledin sammumista ei lasketa viaksi. Takuun puitteissa kuitenkin korjataan valmistusvirheet mukaan luettuna vikaantuneet osat.
  g. laitteita, joiden arvokilpi on muutettu tai poistettu.
  h. laitteen aiheuttamia tai takuukorjauksesta aiheutuvia välillisiä vahinkoja eikä laitteen irrottamisesta, lähettämisestä eikä uudelleenasentamisesta aiheutuvia vahinkoja tai menoja.

 

IV Vastuunrajoitus

Valopaa Oy ei ole vastuussa laitteen ehkä aiheuttamasta välillisestä vahingosta, kuten tuotannon keskeytymisestä, liikevaihdon vähenemisestä, menetetystä voitosta, asumiselle aiheutuneesta haitasta tms. seikasta, ellei kysymys ole törkeästä huolimattomuudesta. Valopaa Oy ei myöskään vastaa viivästymisestä, mikäli viivästyksen aiheuttaa seikka, johon Valopaa Oy ei voi kohtuudella vaikuttaa.

 

V Muut ehdot

Valopaa Oy:n yleiset takuuehdot ovat ensisijaisia, toissijaisesti sovelletaan täydentävinä ehtoina seuraavia yleisiä sopimusehtoja: Orgalime S2000.